Skip to main content

Poistenie

zodpovednosti.

Veľmi výhodné poistenie, ktoré oceníte najmä v praxi. 

Poistenie pre škody spôsobené podnikateľom, zamestnancom, cestným dopravcom, zasielateľom a pri enviromentálnej škode.

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Poistenie
zodpovednosti.

Veľmi výhodné poistenie, ktoré oceníte najmä v praxi. 

Poistenie pre škody spôsobené podnikateľom, zamestnancom, cestným dopravcom, zasielateľom a pri enviromentálnej škode.

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Máte radšej osobný kontakt?

Zavolajte nám, napíšte email alebo nás navštívte osobne. Radi vám poradíme a vybavíme vašu požiadavku k spokojnosti. Osobne a telefonicky: Po – Pia 9:00 – 17:00. V iných časom zvoľte emailovú komunikáciu.

0918 808 148

E-mail: viktoria.holeckova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 5, Spišská Nová Ves

Máte radšej
osobný kontakt?

0918 808 148

Zavolajte nám, napíšte email alebo nás navštívte osobne.
Radi vám poradíme a vybavíme vašu požiadavku k spokojnosti.

Osobne a telefonicky: Po – Pia 9:00 – 17:00. V iných časom zvoľte emailovú komunikáciu.

E-mail: viktoria.holeckova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 5, Spišská Nová Ves

Čo všetko patrí
pod poistenie zodpovednosti?

Poistenie zodpovednosti
podnikateľa

Každý živnostník, podnikateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri výkone svojho podnikania. V tomto poistení platí, že poistné plnenie vždy dostane tretia osoba (poškodený), nikdy nie poistený, ani poistník.

Rozsah
poistenia

zodpovednosť za škodu na zdraví alebo usmrtením

zodpovednosť za škodu na majetku

zodpovednosť za následné finančné škody

právne náklady v súvislosti so škodou na zdraví alebo na majetku

škody spôsobené vadným výrobkom

škody za veci prevzaté a v užívaní

Poistenie zodpovednosti
zamestnanca

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania kryje nárok zamestnávateľa na náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností.

Rozsah
poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje:

škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa

škodu na majetku zamestnávateľa

škodu spôsobenú na dopravovaných veciach

škodu spôsobenú chybne vykonanou prácou alebo službou

Poistenie profesijnej
zodpovednosti

Poistenie profesijnej zodpovednosti kryje škody, ktoré môže poistený spôsobiť svojou činnosťou inej osobe. Je určené pre osoby v ekonomicko-právnych profesiách na náhradu finančnej škody, ktorú môžu spôsobiť zlou radou, prípadne omylom pri výkone svojej profesie.

Rozsah
poistenia

Krytie z poistenia:

čisté finančné škody, ktorými nie sú škody na veci alebo na zdraví

náklady na právnu obhajobu poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie

Poistenie zodpovednosti
cestného dopravcu

Poistenie je určené pre všetkých, ktorí podnikajú v cestnej nákladnej doprave. Podľa zákona nesie dopravca zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu prepravovaného tovaru už okamihom prevzatia od odosielateľa.

Rozsah
poistenia

Poistenie kryje škody počas:

vnútroštátnej cestnej prepravy

medzinárodnej cestnej prepravy

vnútroštátnej cestnej prepravy na území iného štátu

Poistenie zodpovednosti
zasielateľa

Poistenie je určené pre všetkých, ktorí podnikajú v cestnej nákladnej doprave. Podľa zákona nesie dopravca zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu prepravovaného tovaru už okamihom prevzatia od odosielateľa.

Rozsah
poistenia

Poisťovňa nahradí škodu na prevzatej zásielke vzniknutú:

poškodením, zničením, odcudzením, stratou

Poistenie zodpovednosti
za enviromentálnu škodu

Poistenie poskytuje poistné krytie v súvislosti s legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Rozsah
poistenia

Poistenie sa vzťahuje na:

preventívne opatrenie na odvrátenie environmentálnej škody

nápravné opatrenia

náklady spojené s právnymi službami, znaleckými posudkami a iné

Čo všetko patrí
pod poistenie zodpovednosti?

Poistenie zodpovednosti
podnikateľa

Každý živnostník, podnikateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri výkone svojho podnikania. V tomto poistení platí, že poistné plnenie vždy dostane tretia osoba (poškodený), nikdy nie poistený, ani poistník.

Rozsah
poistenia

zodpovednosť za škodu na zdraví alebo usmrtením

zodpovednosť za škodu na majetku

zodpovednosť za následné finančné škody

právne náklady v súvislosti so škodou na zdraví alebo na majetku

škody spôsobené vadným výrobkom

škody za veci prevzaté a v užívaní

Poistenie zodpovednosti
zamestnanca

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania kryje nárok zamestnávateľa na náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností.

Rozsah
poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje:

škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa

škodu na majetku zamestnávateľa

škodu spôsobenú na dopravovaných veciach

škodu spôsobenú chybne vykonanou prácou alebo službou

Poistenie profesijnej
zodpovednosti

Poistenie profesijnej zodpovednosti kryje škody, ktoré môže poistený spôsobiť svojou činnosťou inej osobe. Je určené pre osoby v ekonomicko-právnych profesiách na náhradu finančnej škody, ktorú môžu spôsobiť zlou radou, prípadne omylom pri výkone svojej profesie.

Rozsah
poistenia

Krytie z poistenia:

čisté finančné škody, ktorými nie sú škody na veci alebo na zdraví

náklady na právnu obhajobu poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie

Poistenie zodpovednosti
cestného dopravcu

Poistenie je určené pre všetkých, ktorí podnikajú v cestnej nákladnej doprave. Podľa zákona nesie dopravca zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu prepravovaného tovaru už okamihom prevzatia od odosielateľa.

Rozsah
poistenia

Poistenie kryje škody počas:

vnútroštátnej cestnej prepravy

medzinárodnej cestnej prepravy

vnútroštátnej cestnej prepravy na území iného štátu

Poistenie zodpovednosti
zasielateľa

Poistenie je určené pre všetkých, ktorí podnikajú v cestnej nákladnej doprave. Podľa zákona nesie dopravca zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu prepravovaného tovaru už okamihom prevzatia od odosielateľa.

Rozsah
poistenia

Poisťovňa nahradí škodu na prevzatej zásielke vzniknutú:

poškodením, zničením, odcudzením, stratou

Poistenie zodpovednosti
za enviromentálnu škodu

Poistenie poskytuje poistné krytie v súvislosti s legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Rozsah
poistenia

Poistenie sa vzťahuje na:

preventívne opatrenie na odvrátenie environmentálnej škody

nápravné opatrenia

náklady spojené s právnymi službami, znaleckými posudkami a iné

Často kladené otázky

Budete ma zastupovať pri poistnej udalosti?

Pri poistnej udalosti vám poskytneme maximálny servis. Máme bohaté skúsenosti so spôsobom zdokumentovania poistných udalostí. Práve správne nahlásenie poistnej udalosti vám zabezpečí jednoduchší priebeh pri plnení.